Användningsvillkor för Royal Dutch Gazelle

Välkommen till webbplatsen för ROYAL DUTCH GAZELLE (”webbplats”). Denna webbplats och dess innehåll tillhör och hanteras av Royal Dutch Gazelle (”GAZELLE”), vars huvudkontor finns på Wilhelminaweg 8, 6951 BP te Dieren, Nederländerna – registreringsnummer 09165859.

Tillämplighet
Dessa användningsvillkor ("användningsvillkor") är tillämpliga på dina besök på och din användning av webbplatsen och på all information, alla rekommendationer och/eller tjänster som tillhandahålls till dig på eller genom denna webbplats ("information").

Genom att skaffa dig tillgång till och använda denna webbplats samtycker du till tillämpligheten av våra användningsvillkor. Dessa användningsvillkor kan när som helst förändras eller i övrigt ändras av GAZELLE. De förändrade eller ändrade användningsvillkoren träder i kraft vid publiceringen på denna webbplats. Användare av webbplatsen uppmanas att regelbundet läsa användningsvillkoren för att kontrollera om det finns förändringar.

Dessa användningsvillkor ändrades senast den 1 november 2019.

Priser
Alla priser kan förändras och är exklusive skatt och frakt.

Skatter
Priserna som anges för de produkter som säljs enligt vad som anges här inkluderar inga utländska, statliga, delstatliga eller lokala omsättningsskatter, nyttjandeskatter, mervärdesskatter, punktskatter, bruttointäktsskatter eller liknande transaktions- eller konsumtionsskatter, avgifter, tullar eller andra avgifter som läggs eller tas ut på användning eller försäljning av produkter (tillsammans ”skatter”). 

Information och ansvar
Informationen ges endast i allmänt informationssyfte och utgör inte rådgivning. GAZELLE kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla informationen på denna webbplats korrekt och aktuell men garanterar inte att webbplatsen och informationen eller båda två är fria från fel, defekter, skadlig kod och virus eller att webbplatsen och/eller informationen är korrekt och aktuell.

GAZELLE ska inte hållas ansvarigt för några skador som blir resultatet av användning av (eller oförmåga att använda) webbplatsen, inklusive skador som orsakas av skadlig kod, virus eller fel eller ofullständighet i informationen eller på webbplatsen, om inte sådan skada är resultatet av uppsåtlig misskötsamhet eller grov oaktsamhet från GAZELLEs sida.  

GAZELLE ska vidare inte hållas ansvarigt för skador som blir resultatet av användning av (eller oförmåga att använda) elektroniska kommunikationsmedel oavsett om det är eller relaterat till webbplatsen eller inte, inklusive men inte begränsat till skador som uppstår genom fel eller försening i tillhandahållandet av elektronisk kommunikation, uppfångande eller manipulation av elektronisk kommunikation av tredjeparter eller av datorprogram som används för elektronisk kommunikation och överföring av virus.

Sekretesspolicy
Personuppgifter som tillhandahålls eller inhämtas genom eller i samband med denna webbplats ska bara användas i enlighet med sekretesspolicyn för ROYAL DUTCH GAZELLE. Användningsvillkoren ska omfattas av sekretesspolicyn för ROYAL DUTCH GAZELLE som är publicerad på denna webbplats.

Länkade webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till externa internetplatser. GAZELLE ska inte hållas ansvarigt för användningen av eller innehållet på internetplatser som länkar till denna webbplats eller som denna länkar till. Sekretesspolicyn för ROYAL DUTCH GAZELLE är inte tillämplig på någon inhämtning och behandling av dina personuppgifter på eller via sådana externa platser.

Immateriella rättigheter
Om inte annat anges tillhör alla rättigheter till denna webbplats och informationen inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter GAZELLE. Användarna får läsa webbplatsen och informationen och göra kopior för sin egen personliga användning, till exempel genom att skriva ut eller lagra den. All annan användning av webbplatsen eller informationen, till exempel lagring eller återgivning av (en del av) webbplatsen på någon extern internetplats eller skapandet av länkar, hypertextlänkar eller djuplänkar mellan webbplatsen och någon annan internetplats eller annan användning, är förbjuden utan uttryckligt skriftligt medgivande från GAZELLE.

”ROYAL DUTCH GAZELLE®” och alla andra varumärken som finns på denna webbplats är registrerade varumärken som tillhör GAZELLE, Pon Holdings B.V. eller några av dess närstående företag och/eller dotterbolag.

Obeställda idéer
Om du anslår obeställda idéer och/eller material, oavsett om de består av texter, bilder, ljud, programvara, information eller annat ("material") på denna webbplats eller skickar dessa till GAZELLE via e-post eller på annat sätt, ska GAZELLE ha rätt att använda, kopiera och/eller kommersiellt utnyttja sådant material i största omfattning och kostnadsfritt och GAZELLE ska inte vara bundet av någon skyldighet till konfidentialitet med avseende på sådant material.

Härmed skyddar och håller du GAZELLE skadeslöst mot alla åtgärder, krav och ansvarsskyldigheter som GAZELLE åsamkas som ett resultat av användning och/eller utnyttjande av materialet som inkräktar på (immateriella) rättigheter för någon tredjepart eller i övrigt bryter mot lagstiftning i förhållande till en tredjepart.

Bestämmelsers utbytbarhet
Om någon föreskrift i dessa användningsvillkor eller någon tillämpning av den blir eller av en behörig domstol förklaras vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar ska återstoden av dessa användningsvillkor fortsätta att gälla i full omfattning, och tillämpningen av en sådan föreskrift ska tolkas så att den på rimligt sätt realiserar avsikten för parterna enligt vad som anges här. Parterna kommer vidare överens om att ersätta en sådan ogiltig eller inte verkställbar föreskrift i dessa användningsvillkor med en giltig och verkställbar föreskrift som i möjlig utsträckning ska tjäna de ekonomiska, affärsrelaterade och övriga syftena med en sådan ogiltig eller inte verkställbar föreskrift.

Tillämplig lagstiftning och lagstiftningsområde
Dessa användningsvillkor ska uteslutande styras av lagarna i Nederländerna. Alla tvister som uppstår i samband med dessa användningsvillkor, inklusive tvister som gäller befintligheten och giltigheten därav, ska tillställas de behöriga domstolarna i Nederländerna om inte bindande lagstadgade krav anger annat.